Palestinian envoy Husam Zomlot accuses UK of hypocrisy